Plan nabave za 2012


REDNI BROJ NABAVE EVID. BROJ NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA SKLAPA LI SE UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE


RASHODI POSLOVANJA


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU


Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.
-toneri, registratori, fascikli, fotokopirni papir i dr. 40.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

2.
-stručna literatura 9.600,00 bagatelna nabava narudžbenica

3.
materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 69.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
4.
materijal za higijenske potrebe i njegu 25.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
5.
ostali materijal 6.000,00 bagatelna nabava narudžbenicaMaterijal i sirovine
6.
-lijekovi 19.200,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
7.
-tehnički materijal 50.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

8
-ostali materijal 36.400,00 bagatelna nabava narudžbenicaEnergija
9. EV 1-2012 -električna energija-opskrba 643.200,00 otvoreni postupak okvirni sporazum travanj 2012. godine dvije godine
10.
-električna energija-distribucija 441.600,00 izuzeće od primjene Zakona čl. 10.ZJN.


11.
-motorni benzin i diesel gorivo 57.600,00 bagatelna nabava
Materijal i dijelovi za takuće i inve.održavanje
12.
-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 38.400,00 bagatelna nabava narudžbenicaSitan inventar i auto-gume
13.
Sitan inventar i auto-gume 67.200,00 bagatelna nabava narudžbenicaSlužbena radna zaštitna odjeća i obuća
14.
Službena radna zaštitna odjeća i obuća 57.600,00 bagatelna nabava narudžbenicaRASHODI ZA USLUGE


Usluge telefona pošte i prijevoza
15.
-usluge telefona i interneta 67.200,00 bagatelna nabava


16.
-poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 9.600,00 bagatelna nabava narudžbenicaUsluge tekućeg i investicijskog održavanja
17.
soboslikarskolič.radovi 68.000,00 bagatelna nabava


18.
građevinski radovi 68.000,00 bagatelna nabava


19.
keramičarski radovi 56.000,00 bagatelna nabava


20.
mehaničko i kemijsko čišćenje sustava ventilacije i klimatizacije 44.000,00 bagatelna nabava


21.
održavanje medicinske opreme 66.800,00 bagatelna nabava


22.
održavanje voznog parka 50.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

23.
održavanje centralne toplinske stanice 60.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

24.
-održavanje dizala 19.200,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
25.
-usluge teh. i inve. održa. prijevoznih sredstava 67.200,00 bagatelna nabava narudžbenicaUsluge promidžbe i informiranja
26.
usluge promidžbe 50.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
27.
usluge informiranja 26.800,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.


Komunalne usluge
28.
-opskrba vodom 393.600,00 izuzeće od primjena Zakona čl.10.ZJN.


29.
-iznošenje i odvoz smeća 28.800,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
30.
-deratizacija i dezinsekcija 9.600,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
31.
-ostale komunalne usluge 9.600,00 bagatelna nabava
Zakupnine i najamnine
32.
-ostale zakupnine i najamnine 96.000,00 izuzeće od primjene Zakona čl.10.ZJN.
Zdravstvene i veterinarske usluge
33.
-ostale zdravstvene usluge 19.200,00 bagatelna nabava narudžbenicaIntelektualne i osobne usluge
34.
-ugovori o djelu 48.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
35.
-usluge odvjetnika 67.200,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
36.
-ostale intelektualne usluge 19.200,00 bagatelna nabava narudžbenicaRačunalne usluge
37.
-održavanje informa. sustava za upravljanje poslovnim predmetima i dokumentima CIS 3000 EXPRESS 19.200,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
38.
-održavanje programa za kadrovsku evidenciju 9.600,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
39.
-održavanje programa za poslovanje odjela za liječ., fiz.med. i rehabi.(prijemna kancelarija, odjel, odjelna ambulanta, fakturna služba) 34.400,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
40.
-održavanje računovod.-poslovnih programa 4.800,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
41.
-ostale računalne usluge 21.600,00 bagatelna nabava narudžbenicaOstale usluge
42.
-usluge čišćenja, pranja i slično 480.800,00 izuzeće od primjene Zakona čl.10.ZJN.


43.
-usluge tehničke službe 24.000,00 izuzeće od primjene Zakona čl.10.ZJN.


44.
-usluge zaštite na radu 40.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
45.
-računovdstvene usluge 712.000,00 izuzeće od primjene Zakona čl.10.ZJN.


46.
-obroci pacijenata 3.993.600,00 izuzeće od primjene Zakona čl.10.ZJN.


47.
-ostale usluge 28.800,00 bagatelna nabava
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA


Premije osiguranja
48.
-polica za osiguranje od rizka požara i nekih dr.rizika 19.758,47 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
49.
-polica za osiguranje od rizika provale, krađe i razbojst. 44.903,40 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
50.
-polica za osiguranje strojeva od loma i nekih dr.rizika 1.480.22 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
51.
-polica za osiguranje stakla od loma 22.287,91 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
52.
-polica osiguranja od opće odgovornosti 2.661,28 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
53.
-polica osigu.od odgovo.liječ.,stomato. i ljekarni.djela. 15.750,93 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
54.
-polica osiguranja od posljedica nezgode 18.921,08 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
55.
-polica osiguranja od posljedica nezgode 3.400,84 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.


OSTALI FINANCIJSKI RASHODI


Bankarske usluge i usluge platnog prometa
56.
-usluge platnog prometa 19.200,00 bagatelna nabava
Ostali nespomenuti financijski rashodi
57.
-ostali nespomenuti financijski rashodi 9.600,00 bagatelna nabava
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE


POSTROJENJA I OPREMA
58.
-klima uređaji- 9 komada 48.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

59.
-oprema za protupožarnu zaštitu 24.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

60.
-namještaj u zdravstvenim ustanovama 24.000,00 bagatelna nabava narudžbenicaTopusko, 20.03.2012.
Ravnatelj Lječilišta Topusko


Antonio Kaleb, dipl. iur