Plan nabave za 2012 - I. rebalans


REDNI BROJ NABAVE EVID. BROJ NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA SKLAPA LI SE UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE


A) REDOVNA SREDSTVA


RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU


Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.
-toneri, registratori, fascikli, fotokopirni papir i dr. 40.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

2.
-stručna literatura 9.600,00 bagatelna nabava narudžbenica

3.
materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 69.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
4.
materijal za higijenske potrebe i njegu 25.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
5.
ostali materijal 6.000,00 bagatelna nabava narudžbenicaMaterijal i sirovine
6.
-lijekovi 19.200,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
7.
-tehnički materijal 50.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

8.
-ostali materijal 36.400,00 bagatelna nabava narudžbenicaEnergija
9. EV 1-2012 -električna energija-opskrba 643.200,00 otvoreni postupak okvirni sporazum travanj 2012. godine dvije godine
10.
-električna energija-distribucija 441.600,00 izuzeće od primjene Zakona čl. 10.ZJN.


11.
-motorni benzin i diesel gorivo 57.600,00 bagatelna nabava
Materijal i dijelovi za takuće i inve.održavanje
12.
-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 38.400,00 bagatelna nabava narudžbenicaSitan inventar i auto-gume
13.
Sitan inventar i auto-gume 67.200,00 bagatelna nabava narudžbenicaSlužbena radna zaštitna odjeća i obuća
14.
Službena radna zaštitna odjeća i obuća 57.600,00 bagatelna nabava narudžbenicaRASHODI ZA USLUGE


Usluge telefona pošte i prijevoza
15.
-usluge telefona i interneta 67.200,00 bagatelna nabava


16.
-poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 9.600,00 bagatelna nabava narudžbenicaUsluge tekućeg i investicijskog održavanja
17.
soboslikarskolič.radovi 68.000,00 bagatelna nabava


18.
građevinski radovi 68.000,00 bagatelna nabava


19.
keramičarski radovi 56.000,00 bagatelna nabava


20.
mehaničko i kemijsko čišćenje sustava ventilacije i klimatizacije 44.000,00 bagatelna nabava


21.
održavanje medicinske opreme 66.800,00 bagatelna nabava


22.
održavanje voznog parka 50.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

23.
održavanje centralne toplinske stanice 60.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

24.
-održavanje dizala 19.200,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
25.
-usluge teh. i inve. održa. prijevoznih sredstava 67.200,00 bagatelna nabava narudžbenicaUsluge promidžbe i informiranja
26.
usluge promidžbe 50.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
27.
usluge informiranja 26.800,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.


Komunalne usluge
28.
-opskrba vodom 393.600,00 izuzeće od primjena Zakona čl.10.ZJN.


29.
-iznošenje i odvoz smeća 28.800,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
30.
-deratizacija i dezinsekcija 9.600,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
31.
-ostale komunalne usluge 9.600,00 bagatelna nabava
Zakupnine i najamnine
32.
-ostale zakupnine i najamnine 96.000,00 izuzeće od primjene Zakona čl.10.ZJN.
Zdravstvene i veterinarske usluge
33.
-ostale zdravstvene usluge 19.200,00 bagatelna nabava narudžbenicaIntelektualne i osobne usluge
34.
-ugovori o djelu 48.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
35.
-usluge odvjetnika 67.200,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
36.
-ostale intelektualne usluge 19.200,00 bagatelna nabava narudžbenicaRačunalne usluge
37.
-održavanje informa. sustava za upravljanje poslovnim predmetima i dokumentima CIS 3000 EXPRESS 19.200,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
38.
-održavanje programa za kadrovsku evidenciju 9.600,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
39.
-održavanje programa za poslovanje odjela za liječ., fiz.med. i rehabi.(prijemna kancelarija, odjel, odjelna ambulanta, fakturna služba) 34.400,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
40.
-održavanje računovod.-poslovnih programa 4.800,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
41.
-ostale računalne usluge 21.600,00 bagatelna nabava narudžbenicaOstale usluge
42.
-usluge čišćenja, pranja i slično 480.800,00 izuzeće od primjene Zakona čl.10.ZJN.


43.
-usluge tehničke službe 24.000,00 izuzeće od primjene Zakona čl.10.ZJN.


44.
-usluge zaštite na radu 40.000,00 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
45.
-računovdstvene usluge 712.000,00 izuzeće od primjene Zakona čl.10.ZJN.


46.
-obroci pacijenata 3.993.600,00 izuzeće od primjene Zakona čl.10.ZJN.


47.
-ostale usluge 28.800,00 bagatelna nabava
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA


Premije osiguranja
48.
-polica za osiguranje od rizka požara i nekih dr.rizika 19.758,47 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
49.
-polica za osiguranje od rizika provale, krađe i razbojst. 44.903,40 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
50.
-polica za osiguranje strojeva od loma i nekih dr.rizika 1.480.22 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
51.
-polica za osiguranje stakla od loma 22.287,91 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
52.
-polica osiguranja od opće odgovornosti 2.661,28 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
53.
-polica osigu.od odgovo.liječ.,stomato. i ljekarni.djela. 15.750,93 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
54.
-polica osiguranja od posljedica nezgode 18.921,08 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.
55.
-polica osiguranja od posljedica nezgode 3.400,84 bagatelna nabava ugovor 02.01.2012. 31.12.2012.


OSTALI FINANCIJSKI RASHODI


Bankarske usluge i usluge platnog prometa
56.
-usluge platnog prometa 19.200,00 bagatelna nabava
Ostali nespomenuti financijski rashodi
57.
-ostali nespomenuti financijski rashodi 9.600,00 bagatelna nabava
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
58.
građevinski objekti
59.
projektna dokumenzacija za rekonstrukciju građevine Blatne kupke 240.000,00 otvoreni postupak ugovor kolovoz 2012. godine kraj godine


POSTROJENJA I OPREMA
60.
-klima uređaji- 9 komada 48.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

61.
-oprema za protupožarnu zaštitu 24.000,00 bagatelna nabava narudžbenica

62.
-namještaj u zdravstvenim ustanovama 24.000,00 bagatelna nabava narudžbenicaB) DECENTRALIZIRANA SREDSTVA


Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
63.
Soboslikarsko-ličilaćki radovi radi podizanja higijensko sanitarnih uvjeta u prostorima Lječilišta 68.000,0064.
Građevinski radovi na investicijkom i tekućem održavanju u prostorima Lječilišta 68.000,0065.
Keramičarski radovi na investicijskom i tekućem održavanju u prostorima Lječilišta 56.000,0066.
Stolarski radovi na investicijskom i tekućem održavanju u prostorima Lječilišta 32.000,0067.
Vodoinstalaterski radovi na investicijskom i tekućem održavanju u prostorima Lječilišta 40.000,0068.
Mehaničko i kemijsko čiščenje sustava ventilacije i klimatizacije sa izmjenom filtera 36.000,0069.
Održavanje dizala kom. 3 48.000,0070.
Održavanje HABARD kada kom. 11 44.000,0071.
Održavanje dizalica za podizanje nepokretnih pacijenata kom. 3 16.800,0072.
Održavanje opreme praonice rublja 56.000,0073.
Održavanje centralnih sustava ventilacije i klimatizacije 56.000,0074.
Održavanje klima-split jedinice 36.000,0075.
Održavanje voznog parka 24.000,0076.
Održavanje traktorskih, samohodnih i ručnih kosilica 24.000,0077.
Održavanje medicinske opreme 24.000,0078.
Održavanje bolesničkih kreveta 8.000,0079.
Održavanje informatičke opreme 16.000,0080.
Održavanje TV uređaja i TV centrale 12.000,0081.
Održavanje agregatske stanice 8.000,0082.
Održavanje hidroizolacije neprohodnih ravnih krovova 32.000,0083.
Održavanje opreme centralne toplinske stanice 57.768,00

Topusko, 09.07.2012.Ravnatelj Lječilišta Topusko


Antonio Kaleb, dipl.iur

Plan nabave - I. rebalans usvojen na Upravnom vijeću Lječilišta Topusko dana 13.07.2012. godine